Четвъртък, 25 Ноември 2010 17:18
Оценете статията
(0 оценки)

Успехът зависи от личното ви влияние върху другите


Из "Психология на успеха" от Улиям Аткинсън
Предполагам, че изпитвате желание да раз­виете у себе си присъщите за всеки човек сили, за да постигнете успех в живота си. А той мно­го често зависи от способността ви да привли­чате към себе си хората и да влияете върху тях. При това е без значение дали притежавате дру­ги качества, ако не владеете онази неуловима сила, която наричаме „личен магнетизъм". Ог­ледайте се и ще видите, че всеки постигнал целта си човек обладава и способността да привлича и да убеждава хората, да им влияе и да ги ръководи. Обикновено тези хора ги нари­чат „властни". Съществуват малко изключе­ния от това общо правило, и то само за да го потвърдят. Тези изключения се срещат преди всичко сред хора, които са постигнали успех в областта на изкуството, научните изследвания и изобретения, литературата и други подобни области. И това е напълно разбираемо, тъй ка­то техният успех зависи повече от самовглъбеното, съсредоточено и упорито отношение към труда, отколкото от порива, енергията, силата или от умението им да ръководят другите. Наистина тези хора преуспяват в постигането на стремежите си, но резултатите от упорития им труд стават плячка на други, по-ловки житейски умове. Ако тези „среднощни факлоносци" постигат понякога и материален успех, той се дължи единствено на това, че някоя по-поло­жителна личност поема деловата страна на тя­хната дейност и ги движи напред, като същев­ременно получава и по-голямата част от дохо­дите - това е т.нар. практичен човек.
Поради това считам, че имам всички осно­вания да разглеждам материалното благополу­чие като доказателство за успеха, а последни­ят зависи изцяло от „личния магнетизъм" на търсача на щастие. Изобретателят, ученият, пи­сателят и човекът на науката биха могли да бъ­дат твърде облагодетелствани от разумното прилагане на силата си за духовно превъзходс­тво над хората, но преимущества и най-добри резултати от прилагането на тази удивителна сила може да получи преди всичко „практич­ният" човек, тъй като то му носи не само ус­пех, но и неговото реално изражение - парите.
Естествено парите сами по себе си не са ви­сок идеал, но като средство за постигане на по­добри условия на живот те едва ли са недос­тойна цел за човешките стремежи. И постига­нето на такъв успех в живота зависи преди вси­чко от способността ви да привличате, да заинтересовате хората, да влияете върху тях и да ги ръководите. И едва ли бихте поискали от мен да докажа това свое твърдение, ако поне малко познавате хората и света.
Ето защо непосредствена ваша задача е да се научите как да придобиете тази чудна, цен­на сила.Отговорът е следният - като приложи­те закона за духовното превъзходство. В това се състои тайната не само на личния магнети­зъм, но и тайната на успеха и на щастието въо­бще. За мъжа или жената, познаващи този за­кон, светът се превръща в нещо като вкусна стрида, към която трябва само да посегнат, за да я вкусят. А тези, на които не достига прилежание и настойчивост, за да развият скритите в себе си сили, ще станат много по-енергични и по-положителни като личности само след ка­то се запознаят по-отблизо с възгледите ми по въпроса.
„Всичко това е чудесно - ще кажете вие, -но обяснете ни как да развием в себе си тази сила." Именно с това и смятам да се заема, ка­то ви помогна да усвоите стъпка по стъпка не­обходимите умения, без умствена преумора и затормозяване.
А сега ще ви представя тази теория в най-общи черти. Мисълта ви може да ви помогне да постигнете успех чрез засилване на влияни­ето си върху другите по следните начини:
1. Чрез пряко лично въздействие на силата на вашата мисъл върху хората, като използва­те закона за внушението. Вие сте способни да заинтересовате другите с вашите замисли и на­мерения, да получите тяхната подкрепа и покровителство и въобще да влияете върху тях. Тази способност, присъща по природа на някои хо­ра, може да бъде придобита от всеки, който проя­ви необходимата сила на волята и настойчивост, за да я развие у себе си. Поради това че голяма част от хората желаят да се запознаят преди вси­чко с този вид духовно превъзходство, следваща­та глава ще посветя на него.
2. Чрез силата на непосредствените мисло­вни вълни и колебания на вашия мозък, които оказват мощно въздействие върху умовете на другите, дори ако те знаят как да се предпазят и да окажат съпротива срещу такова влияние. Но при всички случаи познаването на този за­кон би ви помогнало да оказвате решителна ду­ховна съпротива на мисловните вълни, идващи от умовете на другите.
3. Чрез притегателните свойства на ми­сълта, въздействащи в съответствие с теория­та „сходните мисли се привличат". Ако вашият ум е зает постоянно с определени мисли, те привличат подобни мисли и убеждения от обк­ръжаващата ви среда. Това свойство е едно от най-великите в природата, което приложено по определен начин, може да привлече съдейс­твие и помощ от съвършено неочаквани източ­ници. Мислите са веществени реалности, кои­то обладават свойството да привличат други мисловни вълни със същите колебания и каче­ства.
4. Чрез силата на мисълта, предназначена да промени характера и темперамента ви с цел
да се самоусъвършенствате и постигнете онези лични качества, които ви липсват за постигане на успеха. Вие може би осъзнавате това, но не можете да се преборите с предубеждението си, че тези недостатъци са ви присъщи и не може­те да ги промените, както „леопардът не може да промени петната по кожата си". Познаване­то на закона за духовното превъзходство ще се превърне във ваш реален съюзник, тъй като вашето „мога" ще преодолее тези недостатъци и вие ще придобиете нови качества и черти на характера. Със съветите си аз ще ви покажа верния път, но вие сами ще трябва да го извър­вите. Както в тази, така и във всяка друга об­ласт на човешките стремежи всеки е длъжен да се труди сам за собственото си благо.
Bogomil Stoev

Последни статии от Bogomil Stoev

Обратно горе